Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, vi...

Thủ tục giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực

1. Hình thức tố cáo: Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp. - Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn th...

Thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực

1. Hình thức tố cáo: Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp. - Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn th...

Thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

1. Hình thức tố cáo: Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp. - Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn th...

Xác minh nội dung tố cáo

Câu hỏi Việc xác minh nội dung tố cáo được thực hiện như thế nào?

Việc tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo

Câu hỏi Việc tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo được thực hiện như thế nào?

Những trường hợp được tố cáo tiếp

Câu hỏi Trong các trường hợp nào thì được tố cáo tiếp, việc giải quyết vụ việc tố cáo tiếp được quy định như thế nào?